| หน้าหลัก | เข้าระบบ

การพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการความรู้ (KM)

สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บไซต์เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 


สถิติ Website
หน้านี้ 003837 วันนี้ 1
001842 วันนี้ 4
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 5 คน


บทความ/งานวิจัย

ผลงาน ผู้เขียน ปี เอกสาร
dd dd dd
การประยุกต์ใช้แนวคิดTLLMสู่การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดร.เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร 2555
สอนน้อยเรียนมาก ผศ.ดร.จันทร์ชลี มาพุทธ 2555
การสอนแนะให้รู้คิด (CGI) รูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดร.เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร 2553
การจัดการชั้นเรียนของครูมืออาชีพ ผศ.ศศศิธร ขันติธรางกูล 2551
การจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผศ.พิชญ์สินี ชมภูคำ 2550
ตรวจสอบและรู้จักนักเรียนเป็นรายบุุคคล ศูนย์วิชาการจุฬาฯ 2548
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ผศ.พิชญ์สินี ชมภูคำ 2545
แนวคิดการประเมินโครงการ ศ.ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์
เอกสารเศรษฐกิจพอเพียง
พฤติกรรมที่คาดหวังของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานที่แสดงถึงสมรรถนะส าคัญหรือทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21
การทดสอบความแตกต่างของประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระกัน โดยใช้ การทดสอบแมนวิทนีย์
รูปแบบของ Ghaphic Organizers
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาการเรียนการสอน ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
การใช้โปรแกรรม R

หน้า 1
1 
   
 
 
E-Learning
(ผศ.ดร.พิชญ์สินี ชมภูคำ)
การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงเพื่อการวิจัย
การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis)
หลักสถิติ (Principle of Statistics)
สถิติเพื่อการวิจัย (Statistics for Research)
โครงการวิจัยการสอนโครงงานด้วยการบูรณาการสาระการเรียนรู้กับวิถีไทย

พจนานุกรมสถิติ

สื่อการศึกษา น่าสนใจ
เกมส์คณิตศาสตร์ ที่ศูนย์การเรียนคณิตศาตร์ Online
Download games เพื่อฝึกทักษะคณิตศาสตร์
รูปแบบต่างๆของGraphic Organizers
Learn Math the Fun Way
Math Zone(Games and Activities)
เกมส์ฝึกทักษะพหุนาม
Math Fun (มีเกมส์และฝึกทักษะคณิตศาสตร์ทุกเนื้อหา)
แบบทดสอบคณิศาสตร์Online ระดับประถมศึกษา
คณิตศาสตร์น่าสนใจ
แคลคูลัส3[รศ.ศุภรัตน์ ลี้รัตนาวลี]
ทั้งหมด

Website น่าสนใจ
เครือข่ายห้องสมุดแห่งประเทศไทย(ThailLIS)
แนะแนวศึกษาต่อสาขาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
โปรแกรมต่างๆ ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
พจนานุกรมศัพท์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
The Four Pillars of Education
เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์
การพัฒนากระบวนการคิด
วัดผลจุดคอม
สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ มรภ.เชียงใหม่
ทั้งหมด

ปฏิทิน 2560เว็บไซต์พิชญ์สินี
เว็บไซต์เพื่อการพัฒนาการศึกษาด้าน การจัดการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ สถิติ การวิจัยและพัฒนา