| หน้าหลัก | เข้าระบบ

การพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการความรู้ (KM)

สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บไซต์เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 


สถิติ Website
หน้านี้ 003733 วันนี้ 1
001713 วันนี้ 3
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 2 คน


บทความ/งานวิจัย

ผลงาน ผู้เขียน ปี เอกสาร
dd dd dd
การประยุกต์ใช้แนวคิดTLLMสู่การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดร.เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร 2555
สอนน้อยเรียนมาก ผศ.ดร.จันทร์ชลี มาพุทธ 2555
การสอนแนะให้รู้คิด (CGI) รูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดร.เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร 2553
การจัดการชั้นเรียนของครูมืออาชีพ ผศ.ศศศิธร ขันติธรางกูล 2551
การจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผศ.พิชญ์สินี ชมภูคำ 2550
ตรวจสอบและรู้จักนักเรียนเป็นรายบุุคคล ศูนย์วิชาการจุฬาฯ 2548
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ผศ.พิชญ์สินี ชมภูคำ 2545
แนวคิดการประเมินโครงการ ศ.ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์
เอกสารเศรษฐกิจพอเพียง
พฤติกรรมที่คาดหวังของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานที่แสดงถึงสมรรถนะส าคัญหรือทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21
การทดสอบความแตกต่างของประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระกัน โดยใช้ การทดสอบแมนวิทนีย์
รูปแบบของ Ghaphic Organizers
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาการเรียนการสอน ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
การใช้โปรแกรรม R

หน้า 1
1 
   
 
 
E-Learning
(ผศ.ดร.พิชญ์สินี ชมภูคำ)
การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงเพื่อการวิจัย
การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis)
หลักสถิติ (Principle of Statistics)
สถิติเพื่อการวิจัย (Statistics for Research)
โครงการวิจัยการสอนโครงงานด้วยการบูรณาการสาระการเรียนรู้กับวิถีไทย

พจนานุกรมสถิติ

สื่อการศึกษา น่าสนใจ
เกมส์คณิตศาสตร์ ที่ศูนย์การเรียนคณิตศาตร์ Online
Download games เพื่อฝึกทักษะคณิตศาสตร์
รูปแบบต่างๆของGraphic Organizers
Learn Math the Fun Way
Math Zone(Games and Activities)
เกมส์ฝึกทักษะพหุนาม
Math Fun (มีเกมส์และฝึกทักษะคณิตศาสตร์ทุกเนื้อหา)
แบบทดสอบคณิศาสตร์Online ระดับประถมศึกษา
คณิตศาสตร์น่าสนใจ
แคลคูลัส3[รศ.ศุภรัตน์ ลี้รัตนาวลี]
ทั้งหมด

Website น่าสนใจ
เครือข่ายห้องสมุดแห่งประเทศไทย(ThailLIS)
แนะแนวศึกษาต่อสาขาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
โปรแกรมต่างๆ ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
พจนานุกรมศัพท์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
The Four Pillars of Education
เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์
การพัฒนากระบวนการคิด
วัดผลจุดคอม
สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ มรภ.เชียงใหม่
ทั้งหมด

ปฏิทิน 2559© Website  Phichsinee เว็บไซต์พิชญ์สินี 
เว็บไซต์เพื่อการพัฒนาการศึกษาด้าน การจัดการเรียนการสอน  คณิตศาสตร์ สถิติ  
การวิจัยและพัฒนา

ได้รับทุนอุดหนุดการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2556