สถิติเพื่อการวิจัย
จุดประสงค์รายวิชา
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 สถิติพรรณนา
บทที่ 3 การนำเสนอข้อมูล
บทที่ 4 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือรวบรวมข้อมูล
บทที่ 5 ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น
บทที่ 6 การชักตัวอย่าง
บทที่ 7 การประมาณค่า
บทที่ 8 การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย
บทที่ 9 การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าสัดส่วนและความแปรปรวน
บทที่ 10 การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับข้อมูลที่อยู่ในรูปความถี่
บทที่ 11 การวิเคราะห์ความแปรปรวน
บทที่ 12 การวิเคราะห์การถดถอย
เชิงเส้นตรงและสหสัมพันธ์อย่างง่าย
บรรณานุกรม
เฉลยแบบฝึกหัด
ตารางสถิติ
ประวัติผู้เขียน
ปก

สมาชิก 132 คน
สมาชิกใหม่
อุดม ...
เฉลิมสิน ...
อิสรา ...
ธมนวรรณ ...
สหรัฐ ...

: 163210
อยู่ในระบบ 1 คน
guest.......


ยินดีต้อนรับสู่ E-Learning รายวิชา สถิติเพื่อการวิจัย Statistics for Research

คำชี้แจง
- โปรดลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิก ก่อนศึกษาบทเรียน
- เมื่อลงทะเบียนแล้วโปรด Login เข้าระบบ เพื่อศึกษาบทเรียน
- สมาชิกที่ลงทะเบียนแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวได้
- หากมีข้อสงสัยต้องการซักถาม หรือมีคำแนะนำใด ให้แจ้งที่ Webboard
****ถ้าสมัครแล้ว สามารถเข้าระบบได้ แม้หน้าต่างจะกลับมาที่ให้ลงระบบอีกครั้งก็ตาม****ลืมรหัสผ่านงาน

งานที่มอบหมายจากผู้สอน


ส่งงาน

E-Learning รายวิชา สถิติเพื่อการวิจัย Statistics for Research
xxx_xx@xxxxx.com