| หน้าหลัก | เข้าระบบ

การพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการความรู้ (KM)

สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บไซต์เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 


สถิติ Website
หน้านี้ 021356 วันนี้ 17
001713 วันนี้ 3
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1 คน

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website  ส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ฯ
ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2556ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รับสมัครนักศึกษาประเภทโควต้า ปีการศึกษา 25560
[27/11/2014] อ่าน 127
การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557
[10/2/2014] อ่าน 285
กำหนดส่งงานของครูในโครงการวิจัย
[24/8/2013] อ่าน 357
เรียนเชิญครูนักวิจัยร่วมวิจัยโครงการพัฒนาสมรรถนะฯ ร่วมประชุมสัมมนา
[17/8/2013] อ่าน 354
แจ้ง การเข้า E-Learning หรือ เมนูต่างๆ
[6/8/2013] อ่าน 335
แจ้งนักศึกษา เรื่อง การสมัครและศึกษาใน E-Learning
[5/7/2013] อ่าน 437
แจ้งการเข้าศึกษาเอกสาร E-Learning ของ ผศ.พิชญ์สินี ชมภูคำ
[5/7/2013] อ่าน 758
อบรมและพัฒนาความรู้ศิษย์ปัจุบันและศิษย์เก่าสถิติประยุกต์
[5/7/2013] อ่าน 305
ขอแจ้งลักษณะของ File ส่งไปที่เมนูที่ปรึกษา
[1/5/2013] อ่าน 345
ครูโครงการพัฒนาสมรรถนะ พบกันก่อนเปิดเรียน
[1/5/2013] อ่าน 314
นักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ที่ขอสอบโครงการวิจัย
[28/3/2013] อ่าน 489
ภาพกิจกรรม
การนิเทศการสอนนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ สาระคณิตศาสตร์
นิเทศนักศึกษาครั้งที่ 1-2
นิเทศครั้งที่ 3
บรรยากาศสถานที่และห้องเรียนคณิตศาสตร์ที่น่าเรียน
โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
VDO
การพับกระดาษ กล่องสี่เหลี่ยม
การพับกระดาษ
การพับกระดาษ
ตัวอย่างการแก้ปัญหาในชั้นเรียน
สร้างกิจกรรมเสริมให้นักเรียนสนใจคณิตฯ
Fast Math Tricks


 
   
 
 
E-Learning
(ผศ.ดร.พิชญ์สินี ชมภูคำ)
การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงเพื่อการวิจัย
การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis)
หลักสถิติ (Principle of Statistics)
สถิติเพื่อการวิจัย (Statistics for Research)
โครงการวิจัยการสอนโครงงานด้วยการบูรณาการสาระการเรียนรู้กับวิถีไทย

พจนานุกรมสถิติ

สื่อการศึกษา น่าสนใจ
เกมส์คณิตศาสตร์ ที่ศูนย์การเรียนคณิตศาตร์ Online
Download games เพื่อฝึกทักษะคณิตศาสตร์
รูปแบบต่างๆของGraphic Organizers
Learn Math the Fun Way
Math Zone(Games and Activities)
เกมส์ฝึกทักษะพหุนาม
Math Fun (มีเกมส์และฝึกทักษะคณิตศาสตร์ทุกเนื้อหา)
แบบทดสอบคณิศาสตร์Online ระดับประถมศึกษา
คณิตศาสตร์น่าสนใจ
แคลคูลัส3[รศ.ศุภรัตน์ ลี้รัตนาวลี]
ทั้งหมด

Website น่าสนใจ
เครือข่ายห้องสมุดแห่งประเทศไทย(ThailLIS)
แนะแนวศึกษาต่อสาขาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
โปรแกรมต่างๆ ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
พจนานุกรมศัพท์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
The Four Pillars of Education
เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์
การพัฒนากระบวนการคิด
วัดผลจุดคอม
สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ มรภ.เชียงใหม่
ทั้งหมด

ปฏิทิน 2559© Website  Phichsinee เว็บไซต์พิชญ์สินี 
เว็บไซต์เพื่อการพัฒนาการศึกษาด้าน การจัดการเรียนการสอน  คณิตศาสตร์ สถิติ  
การวิจัยและพัฒนา

ได้รับทุนอุดหนุดการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2556