| หน้าหลัก | เข้าระบบ

การพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการความรู้ (KM)

สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บไซต์เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 


สถิติ Website
หน้านี้ 022642 วันนี้ 11
001842 วันนี้ 4
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 4 คน

 

ยินดีต้อนรับข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รับสมัครนักศึกษาประเภทโควต้า ปีการศึกษา 25560
[27/11/2014] อ่าน 127
การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557
[10/2/2014] อ่าน 296
กำหนดส่งงานของครูในโครงการวิจัย
[24/8/2013] อ่าน 363
เรียนเชิญครูนักวิจัยร่วมวิจัยโครงการพัฒนาสมรรถนะฯ ร่วมประชุมสัมมนา
[17/8/2013] อ่าน 359
แจ้ง การเข้า E-Learning หรือ เมนูต่างๆ
[6/8/2013] อ่าน 340
แจ้งนักศึกษา เรื่อง การสมัครและศึกษาใน E-Learning
[5/7/2013] อ่าน 443
แจ้งการเข้าศึกษาเอกสาร E-Learning ของ ผศ.พิชญ์สินี ชมภูคำ
[5/7/2013] อ่าน 771
อบรมและพัฒนาความรู้ศิษย์ปัจุบันและศิษย์เก่าสถิติประยุกต์
[5/7/2013] อ่าน 310
ขอแจ้งลักษณะของ File ส่งไปที่เมนูที่ปรึกษา
[1/5/2013] อ่าน 351
ครูโครงการพัฒนาสมรรถนะ พบกันก่อนเปิดเรียน
[1/5/2013] อ่าน 319
นักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ที่ขอสอบโครงการวิจัย
[28/3/2013] อ่าน 524
ภาพกิจกรรม
การนิเทศการสอนนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ สาระคณิตศาสตร์
นิเทศนักศึกษาครั้งที่ 1-2
นิเทศครั้งที่ 3
บรรยากาศสถานที่และห้องเรียนคณิตศาสตร์ที่น่าเรียน
โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
VDO
การพับกระดาษ กล่องสี่เหลี่ยม
การพับกระดาษ
การพับกระดาษ
ตัวอย่างการแก้ปัญหาในชั้นเรียน
สร้างกิจกรรมเสริมให้นักเรียนสนใจคณิตฯ
Fast Math Tricks


 
   
 
 
E-Learning
(ผศ.ดร.พิชญ์สินี ชมภูคำ)
การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงเพื่อการวิจัย
การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis)
หลักสถิติ (Principle of Statistics)
สถิติเพื่อการวิจัย (Statistics for Research)
โครงการวิจัยการสอนโครงงานด้วยการบูรณาการสาระการเรียนรู้กับวิถีไทย

พจนานุกรมสถิติ

สื่อการศึกษา น่าสนใจ
เกมส์คณิตศาสตร์ ที่ศูนย์การเรียนคณิตศาตร์ Online
Download games เพื่อฝึกทักษะคณิตศาสตร์
รูปแบบต่างๆของGraphic Organizers
Learn Math the Fun Way
Math Zone(Games and Activities)
เกมส์ฝึกทักษะพหุนาม
Math Fun (มีเกมส์และฝึกทักษะคณิตศาสตร์ทุกเนื้อหา)
แบบทดสอบคณิศาสตร์Online ระดับประถมศึกษา
คณิตศาสตร์น่าสนใจ
แคลคูลัส3[รศ.ศุภรัตน์ ลี้รัตนาวลี]
ทั้งหมด

Website น่าสนใจ
เครือข่ายห้องสมุดแห่งประเทศไทย(ThailLIS)
แนะแนวศึกษาต่อสาขาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
โปรแกรมต่างๆ ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
พจนานุกรมศัพท์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
The Four Pillars of Education
เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์
การพัฒนากระบวนการคิด
วัดผลจุดคอม
สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ มรภ.เชียงใหม่
ทั้งหมด

ปฏิทิน 2560เว็บไซต์พิชญ์สินี
เว็บไซต์เพื่อการพัฒนาการศึกษาด้าน การจัดการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ สถิติ การวิจัยและพัฒนา